Huis- en gedragsregels

Huisregels ODIVAL

Onderstaande huisregels zijn opgesteld als onderdeel van het Veilig Sportklimaat.
ODIVAL hanteert de algemene gedragsregels en de gedragsregels seksuele intimidatie van het
NOC-NSF. Deze zijn aan dit document toegevoegd.

Aanvang les
• Zodra de les begint verlaten de ouders/verzorgers de lesruimte. Dit komt de concentratie van
de kinderen én van de leiding ten goede.
Uitzondering: alleen bij kleutergym is het mogelijk om de eerste keer – als u dat nodig vindt –
de eerste 5 minuten in de zaal aanwezig te zijn.
• Ook andere kinderen (broertjes, zusjes, vriendjes), familieleden en andere bezoekers worden
verzocht de lesruimte te verlaten zodra de les begint.
• Tijdens het lesuur in de sporthal is het toegestaan om op de publieke tribune plaats te
nemen. Het is niet toegestaan om vanaf de tribune foto’s of films te maken. Verder
verzoeken wij u om vanaf de tribune geen contact te zoeken met uw kind.
• Tijdens trainingen en wedstrijden maakt de leiding soms foto’s en filmpjes. Deze worden
gebruikt ter verbetering van de oefeningen of voor het ontwikkelen van promotiemateriaal.
Hebt u daar bezwaar tegen? Geef dat dan door aan de leiding.

Kijklessen
• Om te kijken naar de vorderingen van uw kind wordt één of twee keer per jaar een kijkles
georganiseerd. Over het tijdstip van deze kijklessen wordt u door de leiding geïnformeerd.
• Alleen tijdens de kijklessen is het toegestaan films of foto’s te maken. Wilt u dat uw kind niet
gefilmd of gefotografeerd wordt, dan hoeft uw kind in die week niet aanwezig te zijn.

Kleedkamer
• Kinderen van 9 jaar en ouder kleden zich zonder ouders/verzorgers om in de kleedkamer.
We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij hun privacy respecteren en op de gang
wachten.
• Is er toch een reden om naar de kleedkamer te gaan dan is het uitgangspunt dat alleen de
moeders naar de meisjes gaan en de vaders naar de jongens.
• Bij binnenkomst van de sporthal staat links op het bord vermeld welke kleedkamer is
gereserveerd voor de jongens en welke voor de meisjes. In de meeste gevallen geldt dat de
kleedkamer links voor de jongens is en rechts voor de meisjes.
• Is het niet duidelijk, vraag het dan na bij de leiding.

Ophalen na de les
• Als de leiding meerdere lessen achter elkaar heeft, kan deze niet controleren of alle kinderen
na de les zijn opgehaald. Maak met uw kind afspraken door wie en hoe laat hij/zij wordt
opgehaald en laat hem/haar binnen wachten.
• Na het laatste lesuur wordt door de leiding gecontroleerd of alle kinderen daadwerkelijk zijn
opgehaald.

Tijdens de les
• Het dragen van sieraden tijdens de les is verboden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
• Losse haardracht is absoluut ongewenst. Lang los haar kan voor de ogen komen, waardoor
uw kind geen goede inschatting kan maken van diepte, hoogte en snelheid. Wilt u zorgen dat
uw kind altijd de haren in een vlecht, staart of haarband heeft? Dit geldt ook voor jongens
met (half)lang haar.
• Turnen en gymmen wordt op blote voeten gedaan. Heeft u daar bezwaar tegen, bespreek dit
dan met de leiding.

Eten en drinken
• Eten en drinken in de lesruimte is niet toegestaan. Natuurlijk kan uw kind in een tas in de
kleedkamer wel iets te drinken bij zich hebben en water in een bidon mag meegenomen
worden in de lesruimte.

Gebruik van mobiele telefoons
We raden het af om mobiele telefoons mee te nemen naar de gymles. Mochten er redenen zijn om toch een mobieltje mee te nemen dan hanteren wij daarbij de volgende regels.

• Privégebruik van de mobiele telefoon tijdens de les en tijdens het kijken naar de les is niet toegestaan.
• Het maken van foto’s en of video’s met de mobiele telefoon tijdens de les is alleen toegestaan wanneer de leiding daar toestemming voor heeft verleend.
• Gemaakte opnames mogen alleen op social media worden gezet of op een andere manier gedeeld wanneer de betrokken personen daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
• In de kleedkamer is veelal geen toezicht. Om de privacy te beschermen is het maken van foto’s of video’s van teamgenoten niet toegestaan. Indien u/jij ziet dat dit toch gebeurt of als er signalen worden opgevangen dat dit toch gebeurt, wordt verzocht dit onmiddellijk aan de leiding te melden.

Pestgedrag
• Uiteraard willen we niet dat kinderen worden gepest. Merkt u aan uw kind dat hij/zij wordt
gepest tijdens de lessen geef dit dan door aan de leiding. Ook als u pestgedrag bij andere
kinderen waarneemt horen wij dat graag.

Contact met de leiding
• Hebt u vragen aan de leiding, stelt u deze dan ruim vóór of na afloop van de les.
• Mededelingen worden zoveel mogelijk per mail aan u verstuurd. Zorgt u ervoor dat uw
recente e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is?
• Het is altijd noodzakelijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat de
leiding één of meerdere telefoonnummers heeft in het geval van een calamiteit.

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De
regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en leiding te verkleinen en
ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en ook bij Odival worden gehanteerd.

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik
als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels

Het NOCNSF heeft gedragsregels gemaakt voor verschillende groepen mensen in de sport. ODIVAL onderschrijft deze regels en past ze aan de eigen situatie aan. De website van NOCNSF heeft ook illustratieve filmpjes die gebruikt kunnen worden.
http://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport


Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Is dienstbaar. Handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is betrouwbaar. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

Is zorgvuldig. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

Voorkomt ( de schijn van) belangenverstrengeling. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om in zee te gaan met integere werknemers, functionarissen.
Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.


Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorgt op de hoogte te zijn van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Stelt ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Mengt zich niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn/haar positie niet. Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt zich niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen en biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan. Laat zich niet verleiden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

Is voorzichtig. Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sport waar hij of zij bij betrokken is.


De Sporter:

Is open. Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

Toont respect. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af. Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand in zijn waarde aan. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.